Welkom bij de regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag Flevoland!

Wat is een kenniswerkplaats?

Een kenniswerkplaats heeft tot doel partijen met elkaar te verbinden. In de kenniswerkplaats onbegrepen gedrag gaat het erom partijen te verbinden die al actief zijn in Flevoland op het onderwerp onbegrepen gedrag. In Flevoland gebeurt veel op dit vlak. De kenniswerkplaats wil die bestaande initiatieven zichtbaar maken, en daar waar nodig versterken.

De activiteiten die onderdeel uitmaken van de kenniswerkplaats onbegrepen gedrag zijn In Flevoland zijn in september van 2022 gestart en lopen door tot in 2026. Initiatiefnemers van deze kenniswerkplaats zijn het Lectoraat GGZ & Samenleving van Hogeschool Windesheim en GGD Flevoland. Zij worden gesteund met een subsidie uit het programma Grip op Onbegrip van ZON-Mw.

De kenniswerkplaats werkt met een aantal partners nauw samen. Dit zijn de samenwerkingspartners op dit moment:

.

De Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Flevoland is gericht op het verbinden van kennis 

Onbegrepen gedrag wordt in de evaluatie van het Kennisprogramma Personen met Verward Gedrag omschreven als ‘taaie’ problematiek. Taai omdat het complex is en omdat er vele partijen betrokken zijn. De betrokken partijen hanteren tegenstrijdige definities van onbegrepen gedrag en vertrekken vanuit verschillende visies. Vanuit die uiteenlopende visies worden ook verschillende probleemoplossingen naar voren gebracht. Welke visies dit zijn en tegen welke dilemma's je aanloopt als je deze visies samenbrengt hebben we tijdens de startbijeenkomst van de Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Flevoland op 17 november 2022 geïllustreerd. Wil je meer weten? Lees dan hier verder over de doelen van de kenniswerkplaats onbegrepen gedrag Flevoland.

 

 

De partijen die betrokken zijn bij onbegrepen gedrag vanuit gemeenten, hulpverlening of onderzoek, maken gebruik van vier verschillende typen kennis: 1) wetenschappelijke kennis; 2) professionele of methodische kennis; 3) beleidskennis en 4) ervaringskennis. De KWP zet in op het verbinden en vertalen van deze vier kennisbronnen. De kenniswerkplaats wil deze typen kennis ontsluiten en beter op elkaar laten aansluiten. Het uiteindelijke doel is om activiteiten en werkwijzen te ontwikkelen die een meer integrale aanpak van onbegrepen gedrag mogelijk maken. Tot op heden worden de typen kennis vaak onvoldoende benut en blijven ze als verschillende werelden naast elkaar bestaan. De rol van ervaringskennis blijft hierbij in het bijzonder onderbelicht. De kenniswerkplaats gebruikt hiervoor vaak deze afbeelding, die de verschillende visies op onbegrepen gedrag laat zien. Uit deze visies volgen dan vaak uiteenlopende omschrijvingen van het centrale probleem, verschillende soorten geschikte oplossingen en dat alles in verschillende talen en gebruikmakend van verschillende typen kennis.

Wat er aan de KWP voorafging

 

Beschermd Wonen in Beweging

De aandacht voor onbegrepen gedrag in deze kenniswerkplaats (KWP) is niet nieuw. Eerder heeft het Lectoraat GGZ en Samenleving al aandacht gevraagd voor dit onderwerp, en voor het belang voor de positie en de rol van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Wil je meer weten? Kijk hier voor meer informatie over het Beschermd Wonen in Beweging in de Flevolandse gemeenten en een impressie van het afsluitende symposium.

Wil je een indruk van wat we ontwikkeld hebben, samen met betrokkenen? Klik dan hier voor het Verhuisboekje Zelfstandig Wonen in Almere (2021).

 

 

 

KWP en herstelnetwerken

 

Wat verstaan we onder herstel en een herstelnetwerk?

Een herstelnetwerk is een samenwerking van verschillende partijen die gericht is op het bevorderen van herstel van kwetsbare inwoners met onbegrepen gedrag.

De term 'herstel' wordt niet alleen in medische of klinische zin opgevat. Herstel gaat verder dan dat: het is een uniek, persoonlijk proces om het eigen leven weer inhoud te geven. Dit betekent dat herstel gericht is op persoonlijk herstel (versterken van de identiteit en het zelfvertrouwen). Maar ook op op maatschappelijk herstel (het opnieuw vervullen van een rol/rollen in de samenleving en op het gebied van dagbesteding/werk). Herstel betekent ook functioneel herstel (herstel van het ‘dagelijks leven’).

Als we spreken over 'herstelnetwerk' dan hebben we het dus steeds over deze brede opvatting van herstel, die de aandacht richt op de hele persoon, met zijn talenten en beperkingen, en op zijn sociale omgeving (familie, naasten, omwonenden).

Meer informatie over het KWP Project Herstelnetwerken Flevoland is te vinden op de projectpagina op deze website.

Visiedocument van de KWP over herstelnetwerken

 

Wat staat er in het visiedocument?

Het visiedocument is geschreven vanuit de kenniswerkplaats en gaat in op vragen als: Wat is herstel precies? En waar zou een herstelnetwerk aan moeten voldoen? Hierin zijn verschillende keuzes mogelijk. Met dit paper willen we - vanuit de Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen gedrag Flevoland - duidelijk stelling nemen over hoe we in Flevoland kijken naar herstelnetwerken.

Het visiedocument is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Flevoland.

Verder lezen?

Lees dan het door ons opgestelde Visiedocument over Herstelnetwerken.

Nieuws

Uitnodiging 23 januari 2024 definitieve versie -1

Over de illustraties op deze website

De illustraties op deze website zijn van Roos Steen. Roos is als ervaringsdeskundig kunstenaar verbonden aan het lectoraat GGZ en Samenleving. Op haar website httsp://roosachtig.com zijn meer van haar illustraties te vinden. Roos schrijft ook blogs vanuit en over haar ervaringen met de psychiatrie en chronisch ziek zijn.

Voor de illustraties op de website heeft Roos gekozen voor het thema 'vrije vogels', een categorie die veel ervaringsdeskundigen omarmen en als positief wordt gezien. Dit is wat Roos er over zegt:

"De laatste tijd ben ik me aan het verdiepen in de wereld van het vogelen. Vogels staan vaak symbool voor vrijheid. Over muren en grenzen kunnen vliegen, bewegen waar de wind je heen brengt. Soms kan dat stuurloos voelen of zelfs vogelvrij. Het gevoel dat alle ogen op jou gericht zijn. Wat ik leer over vogels is hoe sterk hun innerlijk kompas is. Trekvogels weten precies wanneer ze waarheen moeten vertrekken. Sommige soorten komen exact op dezelfde plek terug. Helemaal niet doelloos fladderen dus, maar van binnen heel goed weten waar je bent en waar je heen wilt.

Bij het lezen van de term ‘onbegrepen gedrag’ dacht ik aan ‘vreemde vogels.’ Ik werkte ooit bij een sociaal restaurant en de manager zei een keer tegen een journalist: “Hier werken allemaal paradijsvogels”. Ik vond het helemaal niet erg om zo genoemd te worden, beter dan de benamingen die ik en mijn collega’s meestal kregen. Vreemde vogels als een soort geuzennaam, terwijl ‘raar mens’ voor mij veel negatiever klinkt. Ik ben vaak ook wel een beetje anders dan gemiddeld. Juist bij het inzetten van ervaringskennis komt soms het gevoel opzetten een vreemde eend in de bijt te zijn. Een van de taken van een ervaringsdeskundige is om luis in de pels te zijn en te blijven. Om bij zorgverleners en beleidsmakers de stem van het ongeziene en ongehoorde te vertolken.

Vogelaars staan soms uren te posten met hun verrekijker. Gefascineerd door die ene speciale vogel. Ze speuren groepjes vogels af. Die ‘bijt’ waar het spreekwoord het over heeft, betekent een wak in het water. Waar meestal ‘gewone’ eenden zwemmen. Maar soms, dan zit er een apart geval tussen. Dan wordt er gejuicht en het nieuws gaat rond in waarnemingsapps. Een beetje vreemd is dus zo erg nog niet. Wat zou mooi het zijn als we in de zorg, beleid en eigenlijk in de hele samenleving een beetje opveren als er iemand bij zit met een iets ander verenkleed."